Aan de weg timmeren in Boxtel

Hoge ambities die onhaalbaar leken. Een intensieve samenwerking met Rijk, Provincie en ProRail. Een burgerparticipatietraject. Van 42 varianten naar een historisch besluit van de gemeenteraad, de vaststelling van een voorkeursvariant: het Maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Boxtel. Een bestuursovereenkomst met forse bijdragen van Rijk en Provincie. Vervolgens aan de slag met klankbordgroep en werkgroepen, die  meedenken en adviseren over proces en inhoud. Inmiddels zijn alle ontwerpen klaar, lopen de ruimtelijke procedures en vordert de grondverwerving gestaag. Geen onmogelijke ambities, maar uitvoerbare plannen!

Al sinds 2010 is Louter betrokken bij dit proces. Een proces dat heeft geresulteerd in één van de grootste plannen van de gemeente Boxtel: het Maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Boxtel. Dit maatregelenpakket bestaat uit 5 deelprojecten: de sluiting van de dubbele spoorwegovergang, het aanleggen van de verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, maatregelen in buurtschap Tongeren, de verbreding van de Keulsebaan en de aanleg van een fietsonderdoorgang onder het spoor.
Gezien de schaal van het project wordt het geheel de komende jaren gefaseerd uitgevoerd.

Onze rol

Vanuit Louter zijn er meerdere mensen betrokken bij dit project. Menno is sinds 2020 Programmamanager van het Maatregelenpakket PHS Boxtel. Coriene is al langere tijd actief binnen dit project met een focus op het Omgevingsmanagement. Belangrijke pijlers daarin zijn: stakeholdermanagement, participatie en communicatie. Hidde houdt zich voornamelijk bezig met projectbeheersing. Belangrijk daarin is de verantwoording richting partijen in de rapportages en het integraal te sturen op risico’s ten aanzien van tijd, geld en kwaliteit. Thomas ondersteunt het gehele team op alle gebieden. Samen met de rest van het programmateam zorgen zij ervoor dat de samenhang wordt bewaakt en de planuitwerking van de deelprojecten zo efficiënt mogelijk verloopt.

In het kort:

  • Programmamanagement
  • Grondverwerving
  • Omgevingsmanagement
  • Plan van aanpak
  • Voortgangsrapportage

Onze adviseurs:

Foto Thomas website

“Werken met de mensen van Louter, biedt mij al vele jaren hun mooie combinatie van deskundigheid, plezier en betrokkenheid.”

Frits Fastenau, projectmanager gemeente Boxtel