Versterken elektriciteitsnet TenneT

  • Planologische haalbaarheid
  • Omgevingsmanagement
  • Tracéstudie

De elektriciteitsvraag groeit snel, onder andere door de toename van elektrische voertuigen en het opwekken van duurzame energie. TenneT past het bestaande elektriciteitsnet aan om deze veranderingen te faciliteren. Louter werkt samen met TenneT aan de voorbereiding en realisatie van meerdere projecten om ook in de toekomst aan de groeiende vraag naar elektriciteit te voldoen.

Versterken elektriciteitsnet regio Twente

Om de toenemende vraag naar elektriciteitsverbruik mogelijk te maken is het nodig om het elektriciteitsnetwerk in de regio Twente op korte termijn te versterken en uit te breiden. Dat doet TenneT door onder andere hoogspanningsstations te vernieuwen, bestaande hoogspanningsverbindingen te versterken en een nieuwe ondergrondse hoogspanningskabels aan te leggen. Zo werkt TenneT aan de aanleg van nieuwe ondergrondse kabelverbindingen tussen Nijverdal en Rijssen en Almelo en Hengelo. Wil je meer weten over dit project, kijk dan op: Nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Almelo en Hengelo (tennet.eu),

Vernieuwen hoogspanningsstations  Zuid-Nederland

De bestaande elektriciteitsinfrastructuur bereikt in Zuid-Nederland de maximale capaciteit. Dus is er modernisering en uitbreiding nodig van bestaande verbindingen en hoogspanningsstations. Dat geldt ook voor het hoogspanningsstation Tilburg-Noord in Noord-Brabant en hoogspanningsstation Horst en Horst-California in Limburg. Oude onderdelen worden vervangen, de stations worden opnieuw ingericht, waar nodig uitgebreid en ondergronds aangesloten op nieuwe hoogspanningsverbindingen. Wil je meer informatie over dit project, kijk dan op: Renoveren hoogspanningsstation Tilburg-Noord (tennet.eu)

Onze rol

Namens TenneT (Grid Field Operations) zorgt Louter voor de advisering bij de  tracéstudie, ruimtelijke en landschappelijk inpassing, planvorming en omgevingsmanagement van bovenstaande projecten. Dit doen we in afstemming met de coördinerende bestuursorganen (Provincies, Waterschappen en betrokken gemeenten). Binnen TenneT werken we nauw samen met diverse specialisten zoals engineers en omgevingsmanagers. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar de effecten op de omgeving, technische mogelijkheden en kosten. Onze adviseurs zijn vanuit verschillende rollen betrokken bij meerdere projecten.

Onze adviseur

Richard zorgt als adviseur planologie voor het doorlopen van de planologische procedures tot het verkrijgen van de benodigde besluiten. Hierbij zorgt hij voor een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing, waarbij in afstemming met omgevingsmanagement wordt gezocht naar maatschappelijk draagvlak.

Richard van den Boogaard

Richard van den Boogaard