Uitbreiding energienetwerk TenneT

  • Projectmanagement
  • Planologische haalbaarheid
  • Omgevingsmanagement
  • Tracéstudie

De elektriciteitsvraag groeit snel, onder andere door de toename van elektrische voertuigen en het opwekken van duurzame energie. TenneT breidt haar energienetwerk uit om deze veranderingen te faciliteren. Louter werkt samen met TenneT aan de voorbereiding en realisatie van meerdere nieuwbouwprojecten om ook in de toekomst aan de groeiende vraag naar elektriciteit te voldoen.

Netuitbreiding Zuid-West Nederland

Om de nieuwe offshore windenergie (wind op zee projecten) te kunnen transporteren naar het achterland is een grootschalige uitbreiding van het hoogspanningsnet tussen Zuid-West en Oost-Nederland noodzakelijk. Eén van deze netuitbreidingen is een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rilland (Zeeland) en Tilburg. Dit is het project Zuid-West 380 kV Oost. Deze nieuwe hoogspanningsverbinding moet ervoor zorgen dat er ook in de toekomst voldoende capaciteit is voor transport van elektriciteit en daarmee voor zekerheid in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Mocht je meer willen weten over dit project, kijk dan op de website: Zuid-West 380 kV Oost | TenneT.

Nieuw hoogspanningsstation Tilburg

In de regio Noord-Brabant neemt het elektriciteitsverbruik toe. Zonder investeringen kan het bestaande hoogspanningsnet de toenemende elektriciteitsvraag niet meer aan. Een nieuw hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg is noodzakelijk om knelpunten in de energielevering voor de regio te voorkomen. Het hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg biedt daarnaast ruimte om de nieuwe verbinding tussen Zuid-West en Oost Nederland (project Zuid-West 380 kV Oost) aan te sluiten op het landelijke hoogspanningsnet. Het station komt gedeeltelijk op de plek waar nu de effluentvijver (waterberging) van de waterzuiveringsinstallatie van Waterschap de Dommel ligt. Voordat de bouw van het station start, wordt de effluentvijver verplaatst en een nieuwe natuurverbinding in het gebied gecreëerd. Wil je meer weten over dit project, kijk dan op de website: 380 kV-hoogspanningsstation Tilburg (tennet.eu).

Netverzwaring regio Limburg

Om aan de groeiende elektriciteitsvraag in de regio Limburg te voldoen is een verzwaring van het hoogspanningsnet in Limburg noodzakelijk. Met name de verduurzaming van chemiepark Chemelot zorgt ervoor dat het elektriciteitsnet in deze regio de toekomstige vraag naar elektriciteit niet meer aankan. Door de verzwaring van het bestaande hoogspanningsnet en de bouw van een nieuw hoogspanningsstation in Zuid-Limburg (Graetheide) zorgt TenneT voor een toekomstbestendig elektriciteitsnet in Limburg. Dit project is door het Rijk aangewezen als één van de projecten voor de realisatie van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Wil je meer informatie over dit project, kijk dan op: Maasbracht – Graetheide 380 kV (tennet.eu).

Nieuw hoogspanningsstation Boxmeer

Het huidige hoogspanningsstation in Boxmeer voorziet een deel van Noordoost-Brabant en het noordelijke deel van Limburg van stroom. Om hernieuwbaar opgewekte elektriciteit in de regio in te voeren op het hoogspanningsnetwerk, is voldoende ruimte op het netwerk nodig. Hiervoor is een uitbreiding van het huidige station noodzakelijk. Door deze uitbreiding groeit het netwerk mee met de stijgende vraag naar en het aanbod van stroom dat uiteindelijk ook lokaal en regionaal bij de mensen thuis en bij de bedrijven terechtkomt. Voor meer informatie over dit project, kijk dan op de website: Boxmeer (tennet.eu).

Onze rol

Namens TenneT (Large Projects Netherlands) zorgt Louter naast het projectmanagement voor de advisering bij de tracéstudie, ruimtelijke en landschappelijk inpassing, planvorming en omgevingsmanagement van bovenstaande projecten. Dit doen we in afstemming met de coördinerende bestuursorganen (Rijk, Provincies, Waterschappen en betrokken gemeenten). Binnen TenneT werken we nauw samen met diverse specialisten zoals engineers en omgevingsmanagers. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar de effecten op de omgeving, technische mogelijkheden en kosten. Onze adviseurs zijn vanuit verschillende rollen betrokken bij meerdere projecten.

Onze adviseurs

Gerwen is als projectmanager eindverantwoordelijk voor de planologische inpassing en omgevingsmanagement van de nieuwbouwprojecten. Hij stuurt de projectteams aan dat zich bezig houdt met alle werkpakketten op het gebied van planologie, vergunningen, communicatie, omgevingsmanagement en grondzaken. Richard zorgt als adviseur planologie voor het doorlopen van de planologische procedures tot het verkrijgen van de benodigde besluiten. Hierbij zorgt hij voor een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing, waarbij in afstemming met omgevingsmanagement wordt gezocht naar maatschappelijk draagvlak.

Gerwen van Middelkoop

Gerwen van Middelkoop

Richard van den Boogaard

Richard van den Boogaard