Windpark Elzenburg – De Geer

  • Projectmanagement
  • Planologische haalbaarheid
  • Omgevingsmanagement

De gemeente Oss heeft het voornemen om een windpark te ontwikkelen nabij het bedrijventerrein Elzenburg-De Geer. Het windpark levert met een streefvermogen van circa 16 megawatt (MW), uitgaande van een opgesteld vermogen van circa 4 MW per windturbine en afhankelijk van het type turbines, naar verwachting 56 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar op. Dit is genoeg windenergie om een 7.950 inwoners te voorzien van elektriciteit uit wind3 , dit is circa 9% van de inwoners van de gemeente Oss4 . Met het initiatief wil de gemeente Oss bijdragen aan het realiseren van haar duurzame ambitie om 25% duurzaam op te wekken in 2050.

Onze rol

Namens de gemeente Oss begeleidt Louter de planvorming en omgevingsmanagement van windpark Elzenburg-De Geer. 

Onze adviseur

Frenkel is als projectmanager verantwoordelijk voor het doorlopen van de planologische procedures tot het verkrijgen van de benodigde besluiten. Hierbij zorgt hij voor een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing, waarbij in afstemming met omgevingsmanagement wordt gezocht naar maatschappelijk draagvlak.