Ontwikkeling Museumpark VONK

  • Procesmanagement
  • Identiteit van de stad
  • Bestemmingsplan
  • Stakeholdermanagement

Eindhoven Museum is in 2012 ontstaan uit een samenwerking tussen het toenmalige Historisch Openlucht Museum Eindhoven (nu preHistorisch Dorp) en Museum Kempenland Eindhoven. Het museum is gelegen in de Genneper Parken, een parkachtige omgeving tussen de wijken Stratum en Gestel. Op deze locatie wil het Eindhoven Museum zich verder ontwikkelen tot een interactief museum waarin je het verhaal van de brainportregio van vroeger tot nu kunt beleven. De uitdaging hierbij is de ontwikkeling vorm te geven, zodanig dat het museum een verrijking is voor de omgeving, en de omgeving een verrijking is voor het museum. Louter is gevraagd het bestuurlijke en ruimtelijke proces te begeleiden om te komen tot een haalbaar, gedragen en kwalitatief hoogwaardig plan.

Onze rol

Louter stuurde het proces van deze ontwikkeling en legde de bestuurlijke en planologische basis waarop het plan verder ontwikkeld wordt. In samenwerking met gebiedspartners is een plan opgesteld dat past binnen het brede kader van de genneper parken en dat invulling geeft aan de ruimtelijke en bestuurlijke kaders die vanuit de regio, provincie, waterschap en gemeente worden gesteld.

In 2022 is de bestemmingsplanprocedure in gang gezet die heeft geleid tot overeenstemming over de benodigde gronden en vaststelling van het bestemmingsplan eind 2022. Medio 2023 gaat het project over in de realisatiefase en is het stokje doorgegeven aan ontwerp- en ontwikkelpartijen om het initiatief verder te brengen.

Onze adviseurs

Tussen mei 2020 en medio 2023 zijn Linda en Jan-Willem vanuit Louter aangehaakt om het proces te sturen en de doorontwikkeling van het museum te realiseren. Naast begeleiding van de inhoudelijke uitwerking van de plannen, zorgden zij voor bestuurlijke verankering, de voorbereiding van de bestemmingplanprocedure, contractering van de juiste technische en creatieve partners en de intensieve omgevingsdialoog met omwonenden en gebiedspartners.

Linda Blaauboer

Linda Blaauboer