Herontwikkeling Hispohal Hilvarenbeek

  • Projectleiding locatie-ontwikkeling in een kern
  • Scenariostudie (opgeleverd)
  • Programma van eisen inclusief marktstrategie

In de zomer van 2019 zijn de eerste stappen gezet voor de ideeën tot herontwikkeling van de Hispohal in Hilvarenbeek. De locatie was tot voor kort in gebruik met een sporthal en een zwembad. Inmiddels heeft de gemeente de locatie in eigendom en is de bebouwing gesloopt. De gemeente is nu aan zet om de locatie te herontwikkelen.

Dit project betreft een pilot van het nieuwe vergadermodel van de raad dat vijf bouwstenen bevat: oriënteren, kaderstellen, informeren, debatteren, besluitvormen. Het nieuwe vergadermodel biedt meer ruimte voor burgerparticipatie/-consultatie.

In maart 2020 heeft de raad via het nieuwe vergadermodel en met inbreng van de bewoners de kaders vastgesteld voor de locatie-ontwikkeling. Doel is om locatie Hispohal te ontwikkelen, waarbij geldt;

  • dat de ontwikkeling meerwaarde oplevert voor de samenleving van Hilvarenbeek;
  • dat de herontwikkeling loopt via een zorgvuldig proces, met nadrukkelijk aandacht voor participatie met de omgeving;
  • dat de locatie binnen de financiële en ruimtelijke kaders wordt ontwikkeld, zoals vastgesteld door de raad op 5 maart 2020;
  • dat de locatie binnen de kaders zo snel mogelijk wordt ontwikkeld.

Op grond van de kaders van de raad is de gemeente nu aan de slag met het opstellen van een programma van eisen dat de basis vormt voor het benaderen van marktpartijen.

Onze rol

De voornaamste taken voor het project Hispohal vanuit Louter zijn verantwoordelijkheid over het projectmanagement. Er ligt daarbij nadruk op het leveren van kwaliteit binnen budget en planning. Daarnaast wordt er zorg gedragen voor voldoende afstemming en betrokkenheid van partijen. Vanuit de projectleiding wordt aangestuurd op de dialoog met diverse belanghebbenden zodat op zorgvuldige wijze besluitvorming mogelijk wordt gemaakt.