De energietransitie (en de gevolgen ervan) is één van de meest besproken onderwerpen in ons vakgebied op dit moment. Toen ik vorig jaar de boeken van Jan Rotmans las, kon ik niet vermoeden dat ik in 2019 een actieve bijdrage zou gaan leveren aan de energietransitie. Sinds eind januari mag ik namelijk namens Louter bij de gemeente Oss als projectmanager werken aan het eerste Osse windpark, te weten Elzenburg-De Geer.

In ons kleine kikkerlandje heeft iedere vierkante meter een bestemming. Veranderingen in deze omgeving vragen niet alleen om zorgvuldigheid vanuit juridisch perspectief, maar zeker ook om zorgvuldigheid richting de omgeving. De berichtgeving uit het noorden van het land, waar mensen bedreigd worden omdat ze bezig zijn met de energietransitie, raakt me. De overheid die niet luistert naar de omgeving of deze omgeving niet betrekt, maakt dat mensen boos en teleurgesteld geraken en het vertrouwen in de overheid steeds meer verliezen. Tegelijkertijd weet ik dat de overheid het nooit iedereen het naar de zin kan maken, besluiten zijn immers nodig. Dat maakt het werken voor de overheid niet alleen ingewikkeld, maar voor mij ook uitdagend. Mijn stelling is dat niet iedereen het eens hoeft te zijn met een keuze, maar dat we ondanks de keuze elkaar wel recht in de ogen moeten kunnen blijven aankijken. Elkaar de hand kunnen schudden over het feit dat we een goed proces hebben doorlopen. 

Zorgvuldig

De gemeente Oss hecht veel waarde aan een zorgvuldig proces en handelt hier ook naar. Dit wordt ook onderschreven en herkend. Betrokkenen spreken hier ook waardering over uit. Het helpt in deze dat ik dossiers snel eigen maak en over het algemeen snel mijn weg vind binnen gemeentelijke organisaties. Mede doordat we het proces zorgvuldig hebben doorlopen en continu in gesprek zijn geweest met verschillende partijen is het bestemmingsplan recent als hamerstuk vastgesteld door de gemeenteraad.

Parallel aan het bestemmingsplanproces ben ik bezig met het vormgeven van de samenwerking met Raedthuys Windenergie B.V. en de energiecoöperatie Escoss. Laatstgenoemde is de beoogde ontwikkelaar voor het gemeentelijk deel van het windpark. De gemeente heeft de grondpositie direct dan wel indirect in handen en dus moeten we afspraken maken over het gebruik van de grond en de voorwaarden. In dit soort processen profiteer ik van mijn brede kennis, waardoor het gesprek met specialisten eenvoudig verloopt. Ik begrijp wat zij zeggen en kan het vertalen naar praktische informatie voor betrokkenen, bestuurders en collega’s.

Betrokkenheid is belangrijk. Daarom heeft de gemeente Oss in het verleden ook een klankbordgroep in het leven geroepen. Met het vaststellen van het bestemmingsplan eindigt deze betrokkenheid niet, maar verandert wel de rol. Samen met NLVOW zijn we een Omgevingsraad aan het oprichten, waarin omwonenden en andere betrokkenen participeren, met als doel om te komen tot een Omgevingsovereenkomst en een Omgevingsfonds. Dit fonds gaat gevoed worden door de exploitanten van het windpark. De Omgevingsraad biedt de mogelijkheid om de betrokkenheid te borgen en het gesprek tussen exploitanten en omwonenden te faciliteren.

Lange adem

Nu het bestemmingsplan is vastgesteld hebben we met de betrokkenen nog eens stilgestaan bij wat we hebben bereikt. Wat mij dan extra motiveert is dat mensen die in principe tegen de komst van een windmolenpark zijn, wel waardering uitspreken over het feit dat ze gehoord worden en betrokken zijn gedurende het proces.

De realisatie van een windpark vergt een lange adem en er zijn veel hobbels te nemen. De gemeente Oss is met windpark Elzenburg-De Geer goed op weg om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. En toch zal het nog tot 2021 duren voordat de windturbines draaien. De gemeente is in 2015 begonnen met de voorbereidingen, dus in totaal neemt het proces zo’n zes jaar in beslag. Het is daarom belangrijk dat we op tijd beginnen aan de opgave waar Nederland voor staat. Vanuit Louter kijken en denken we graag met u mee.

Meer weten over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op via 073 – 681 81 91 of info@louter.biz.