Brede Welvaart: Het streven naar meer dan materiële voorspoed

Blog door Annelies Beugelink

In een wereld waarin economische groei vaak wordt gezien als de ultieme maatstaf voor vooruitgang, wint het concept van brede welvaart steeds meer aan belang. Maar wat is brede welvaart eigenlijk? En waarom is het zo relevant in onze samenleving?

Een brede blik
Brede welvaart gaat verder dan alleen het meten van economische welvaart, zoals het bruto binnenlands product (BBP). Het omvat een breed scala aan indicatoren die de kwaliteit van leven en welzijn van mensen beter weerspiegelen, zoals gezondheid, onderwijs, milieu, sociale relaties en veiligheid. Kortom, het gaat erom een completer beeld te krijgen van wat mensen echt belangrijk vinden en nodig hebben om een goed leven te leiden.

Groeiende erkenning
Recente ontwikkelingen op het gebied van brede welvaart tonen een groeiende erkenning van het belang van deze benadering in het beleid. Overheden en organisaties beginnen brede welvaart steeds meer te integreren in hun besluitvormingsprocessen en beleidsvorming. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in het meten van welzijnsindicatoren naast traditionele economische maatstaven en het streven naar meer inclusieve groei die alle segmenten van de samenleving ten goede komt.

Waardevol kader
Voor projectleiders en programmamanagers van Louter biedt het concept van brede welvaart een waardevol kader om ons werk te benaderen. Door niet alleen te focussen op bouwen of fysieke resultaten (ook al zijn dat bijvoorbeeld woningen voor een kwetsbare doelgroep), maar door ook het verbeteren van sociale voorzieningen, het beschermen van het milieu en het bevorderen van sociale inclusie mee te wegen. We stellen onszelf in onze projecten ook vragen zoals: “Wat is waardevol?” en “Wat is de impact van dit project op sociale structuren, gezondheid en het welzijn van mensen?”. Zo kunnen onze projecten een positieve impact hebben op de brede welvaart van de betrokken gemeenschappen. Dan gaat het niet alleen om de fysieke realisatie, maar juist om de impact die daardoor gecreëerd wordt.

Actief luisteren
Als projectleiders integreren we brede welvaart in het werk door actief te luisteren naar de behoeften en prioriteiten van de mensen waarmee, en vooral de doelgroepen waarvoor, we werken. Klassieke participatie brengt dit nu vaak niet te weeg, we richten ons op de omwonenden, diegene die ons weten te vinden. Maar door samen te werken met een divers scala aan belanghebbenden en door te streven naar oplossingen die niet alleen economische groei stimuleren, maar ook bijdragen aan een hogere levenskwaliteit voor iedereen, kunnen de belangen van andere doelgroepen beter in kaart worden gebracht. En kunnen onze projecten meer bijdragen aan een sociaal duurzame samenleving.

Kortom
Het concept brede welvaart biedt een holistisch perspectief op ontwikkeling, dat verder gaat dan alleen economische indicatoren. En het biedt de projectleiders van Louter de kans om bij te dragen aan een meer inclusieve, duurzame en welzijnsbevorderende toekomst voor iedereen.

“Voor projectleiders en programmamanagers bij Louter biedt het concept van brede welvaart een waardevol kader om ons werk te benaderen. Zo kunnen onze projecten een positieve impact hebben op de brede welvaart van de betrokken gemeenschappen. Dan gaat het niet alleen om de fysieke realisatie, maar juist om de impact die daardoor gecreëerd wordt. Wil jij ontdekken hoe het concept brede welvaart jou kan helpen om te sturen op waardevolle impact? We gaan graag met je in gesprek”.

Annelies Beugelink